گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۱۶


بیگانه شوی ز صحبت بیگانه
بشنو سخن راست از این دیوانه
صد خانه پر از شهد کنی چون زنبور
گر زانکه جدا کنی ز اینان خانه