گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۱۹


تو آبی و ما جمله گیاهیم همه
تو شاهی و ما جمله گدائیم همه
گوینده توئی و ما صدائیم همه
جوینده توئی چرا نیائیم همه