گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۲۲


دانی شب چیست بشنو ای فرزانه
خلوت کن عاشقان ز هر بیگانه
خاصه امشب که با مهم همخانه
من مستم و مه عاشق و شب دیوانه