گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۲۳


در راه یگانگی چه طاعت چه گناه
در کوی خرابات چه درویش چه شاه
رخسار قلندری، چه روشن، چه سیاه
بر کنگره عرش، چه خورشید چه ماه