گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۲۴


در بندگیت حلقه بگوشم ای شاه
در چاکریت به جان بکوشم ای شاه
در خدمت تو چو سایه من پیش روم
تو شیری و من سیاه گوشم ای شاه