گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۳۱


صحت که کشد به سقم و رنجوری به
زان جامه که سازی بستم عوری به
چشمی که نبیند ره حق کوری به
صحبت که تقرب نبود دوری به