گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۳۲


صوفی نشوی به فوطه و پشمینه
نه پیر شوی ز صحبت دیرینه
صوفی باید که صاف دارد سینه
انصاف بده صوفی و آنگه کینه