گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۳۶


گفتم که توئی می و منم پیمانه
من مرده‌ام و تو جانی و جانانه
اکنون بگشا در وفا گفت خموش
دیوانه کسی رها کند در خانه