گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۳۸


گنجیست نهانه در زمین پوشیده
از ملت کفر و اهل دین پوشیده
دیدم که عشق است یقین پوشیده
گشتیم برهنه از چنین پوشیده