گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۳۹


گیر ایدل من عنان آن شاهنشاه
امشب بر من قنق شو ایروت چو ماه
ور گوید فردا مشنو زود بگوی
لاحول ولا قوة الا بالله