گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۴۴


من میگویم که گشت بیگاه ایماه
میگوید ماه ناگهانی بیگاه
ماهی که ز خورشید اگر برگردد
در حال شود همچو شب تیره سیاه