گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۴۵


میخوردم باده بابت آشفته
خوابم بربود حال دل ناگفته
بیدار شدم ز خواب مستی دیدم
دلبر شده شمع مرده ساقی خفته