گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۰


هم آینه‌ایم و هم لقائیم همه
سرمست پیالدهٔ بقائیم همه
هم دافع رنج و هم شفائیم همه
هم آب حیات و هم سقائیم همه