گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۴


آن چیز که هست در سبد میدانی
از سر سبد تا بابد میدانی
هر روز بگویم به شبم یاد آید
شب نیز بگویم که تو خود هم دانی