گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۵


آن خوش باشد که صاحب تمییزی
بی‌آنکه بگویند و بگوید چیزی
بی‌گفت و تقاضا برسد مهمانرا
تروندهٔ خوش ز صاحب پالیزی