گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۷


آن را که نکرد ز هر سود ایساقی
آن زهر نبود می نمود ایساقی
چون بود رونده شد نبود ایساقی
میها نوشد ز بحر جود ایساقی