گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۸


آن رطل گران را اگر ارزان کنیی
اجزای جهان را همگی جان کنیی
ور زان لب خیره شکرافشان کنیی
که را به مثال ذره رقصان کنیی