گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۵۹


آن روز که دیوانه سر و سودائی
در سلسلهٔ دولتیان می‌آئی
امروز از آن سلسله زان محرومی
کامروز تو عاقلی و کارافزائی