گروه نرم افزاری آسمان






رباعی شمارهٔ ۱۶۶۰


آن روی ترش نگر چو قندستانی
وان چشم خوشش نگر چو هندوستانی
پیش قد او صف زده سروستانی
پیش کف او شکسته هر دستانی