گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۶۲


آن میوه توئی که نادر ایامی
بتوان خوردن هزار من در خامی
بر ما مپسند هجر و دشمن کامی
کاخر به تو باز گردد این بدنامی