گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۶۹


از چهرهٔ آفتاب مهوش گردی
وز صحبت کبریت تو آتش گردی
تو جهد کنی که ناخوشی خوش گردد
او خوش نشود ولی تو ناخوش گردی