گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۷۵


از عشق تو هر طرف یکی شبخیزی
شب کشته ز زلفین تو عنبر بیزی
نقاش ازل نقش کند هر طرفی
از بهر قرار دل من تبریزی