گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸۰


افتاد مرا با لب او گفتاری
گفتم که ز من سیر شدی گفت آری
گفتا بده آن چیز که جیم اول اوست
گفتم دومش چیست بگو گفت آری