گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸۱


امروز مرا سخت پریشان کردی
پوشیدهٔ خویش را تو عریان کردی
من دوش حریف تو نگشتم از خواب
خوردی و نصیب بنده پنهان کردی