گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸۶


اندر دو جهان دلبر و جانم تو بسی
زیرا که بهر غمیم فریادرسی
کس نیست به جز تو ایمه اندر دو جهان
جز آنکه ببخشیش باکرام کسی