گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۸۹


ای آتش بخت سوی گردون رفتی
وی آب حیات سوی جیحون رفتی
با تو گفتم که بیدلم من بیدل
بیدل اکنون شدم که بیرون رفتی