گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۹۰


ای آنکه به کوی یار ما افتادی
آن روی بدیدی به قفا افتادی
با تو گفتم که بی‌دلم من بیدل
بی‌دل اکنون شدم که بیرون رفتی