گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۹۴


ای آنکه ز حد برون جان‌افزایی
بی‌حدی و حد هر نفس بنمایی
دانی که نداری به جهان گنجایی
در غیب بچفسیدی و بیرون نایی