گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۹۶


ای آنکه ز خاک تیره نطعی سازی
هر لحظه بر او نقش دگر اندازی
گه مات شوی و گه بداری ماتم
احسنت زهی صنعت با خود بازی