گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۶۹۷


ای آنکه صلیب دار و هم ترسائی
پیوسته به زلف عنبر ترسائی
لب بر لب من به بوسه کمتر سائی
آئی بر من و لیک با ترس آئی