گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۰۰


ای آنکه مرا بستهٔ صد دام کنی
گوئی که برو در شب و پیغام کنی
گر من بروم تو با که آرام کنی
همنام من ای دوست کرا نام کنی