گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۰۲


ای آنکه نظر به طعنه میاندازی
بشناس دمی تو بازی از جان بازی
ای جان غریب در جهان میسازی
روزی دو فتاد مرغزی بارازی