گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۰۵


ای باد سحر به کوی آن سلسله موی
احوال دلم بگوی اگر یابی روی
ور زانکه ترا ز دل نباشد دلجوی
زنهار مرا ندیده‌ای هیچ مگوی