گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۱۲


ای بر سر ره نشسته ره می‌طلبی
در خرمن مه فتاده مه می‌طلبی
در چاه زنخدان چنین یوسف حسن
خود دلو توئی یوسف و چه می‌طلبی