گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۱۳


ای بنده اگر تو خواجه بشناختیی
دل را ز غرور نفس پرداختیی
گر معرفتش ترا مسلم بودی
یک لحظه به غیر او نپرداختیی