گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۱۵


ای ترک چرا به زلف چون هندوئی
رومی رخ و زنگی خط و پر چین موئی
نتوان دل خود را به خطا گم کردن
ترسم که تو ترکی و به ترکی گوئی