گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۱۹


ای خواجه ز هر خیال پر باد شوی
وز هیچ ترش گردی و دلشاد شودی
دیدم که در آتشی و بگذاشتمت
تا پخته و تا زیرک و استاد شوی