گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۲۰


ای خواجه گنه مکن که بدنام شوی
گر خاص توئی گنه کنی عام شوی
بر رهگذرت دام نهاده است ابلیس
بدکار مباش زانکه در دام شوی