گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۲۴


ای در دل من نشسته بگشاده دری
جز تو دگری نجویم و کو دگری
با هرکه ز دل داد زدم دفعی گفت
تو دفع مده که نیست از تو گذری