گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۲۶


ای دشمن جان و جان شیرین که توئی
نور موسی و طور سینین که توئی
وی دوست که زهره نیست جان را هرگز
تا نام برد از تو به تعیین که توئی