گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۲۹


ای دل تو دمی مطیع سبحان نشدی
وز کار بدت هیچ پشیمان نشدی
صوفی و فقیه و زاهد و دانشمند
این جمله شدی ولی مسلمان نشدی