گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۳۰


ای دل تو و درد او اگر خود مردی
جان بندهٔ تست اگر تو صاحب دردی
صد دولت صاف را به یک جو نخری
گر یک دردی ز دست دردش خوردی