گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۳۴


ای دوست به حق آنکه جان را جانی
چون نامهٔ من رسد به تو برخوانی
از بوالعجبی نامهٔ من ندرانی
چون حال دل خراب من میدانی