گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۳۶


ای دوست ترا رسد اگر ناز کنی
ناساز شوی باز دمی ساز کنی
زان میترسم در جفا باز کنی
مکر اندیشی بهانه آغاز کنی