گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۳۷


ای دوست ز من طمع مکن غمخواری
جز مستی و جز شنگی و جز خماری
ما را چو خدا برای این آوردست
خصم خردیم و دشمن هشیاری