گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۴۰


ای ساقی از آن باده که اول دادی
رطلی دو درانداز و بیفزا شادی
یا چاشنیی از آن نبایست نمود
یا مست و خراب کن چو سر بگشادی