گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۴۴


ای شادی راز تو هزاران شادی
وز تو به خرابات هزار آبادی
وان سرو چمن را که کمین بندهٔ تست
از خدمتت آزاد و هزار آزادی