گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۵۰


ای کاش که من بدانمی کیستمی
در دایرهٔ حیات با چیستمی
گر پنبهٔ غفلتم نبودی در گوش
بر خود به هزار دیده بگریستمی