گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۵۵


ای ماه برآمدی و تابان گشتی
گرد فلک خویش خرامان گشتی
چون دانستی برابر جان گشتی
ناگاه فروشدی پنهان گشتی