گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۱۷۵۶


ای موسی ما به طور سینا رفتی
وز ظاهر ما و باطن ما رفتی
تو سرد نگشته‌ای از آن گرمیها
چون سرد شوی که سوی گرما رفتی